Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

BÀ NGUYỄN THỊ HẰNG CHỦ TỊCH HIỆP HỘI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP PHÁT BIỂUBÀ NGUYỄN THỊ HẰNG CHỦ TỊCH HIỆP HỘI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ,NGUYÊN BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XA HỘI PHÁT BIỂUKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.